eTwinning ir Eiropas skolu kopiena. Tā piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. Īsāk sakot, eTwininng piedāvā skolotājiem kļūt par daļu no visaizraujošākās mācību kopienas Eiropā. Kopš 2014.gada eTwininng ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+

ETWINNING SKOLU FORUMS2023.gada 20.jūnijā Rīgā norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning forums “eTwinning Skola” statusu ieguvušajām izglītības iestādēm no visas Latvijas. Forumā tikās gan pieredzējuši eTwinning pedagogi – projektu īstenotāji, gan izglītības iestāžu vadības pārstāvji, lai pilnveidotu savu izpratni par eTwinning Skolu misiju, pīlāriem un veidotu jaunas sadarbības starp skolām. Forums bija lieliska iespēja eTwinning Skolām satikties, tīkloties, kā arī dalīties savā pieredzē.

Foruma laikā pedagogiem bez pieredzes eTwinning projektu īstenošanā  bija iespēja izmēģināt ātro versiju projektu plānošanai eTwinning vēstnieces Inetas Lielkalnes vadībā. Plānošanas sesijā tapa astoņas jaunas projektu komandas un tikpat daudz projektu ideju, kas apvienoja dažādus mācību priekšmetus un kompetences.

No PII “Vārpiņas” forumā piedalījās Ivita Segliņa, Madara Jansone un Baiba Riekstiņa.

ETWINNING SKOLAS STATUSA SAŅEMŠANA“eTwinning Skola” statusu saņēma 2 Valmieras novada iestādes . Valmieras Viestura vidusskola un mēs – Rūjienas Pirmaskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”. Esam vieni no 4501 iestādēm Eiropā, kam Eiropas Komisij šī gada maijā uz diviem gadiem piešķīra “eTwinning Skolas” statusu.

Augsto atzinības zīmi piešķir iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, skolā veicinot digitālo pratību un interneta drošību, kā arī veicina plašāku skolēnu iesaistīšanos projektu plānošanā un īstenošanā.

PII “Vārpiņa” šo zīmi saņēma jau otro reizi.

Rūjienas PII “Vārpiņa” darbojas īpaši aktīva eTwinning skolotāju komanda. Izglītības iestādē īsteno gan vietēja, gan starptautiska mēroga sadarbības projektus, kuri guvuši atzinību. Pagājušajā mācību gadā pirmsskola iesaistījās projektā, kurš ieguva “Nacionālo eTwinning balvu 2022” nacionālo projektu kategorijā. PII “Vārpiņā” īstenoti dažādi projekti, kas veicina bērnu izpratni par dabu, sabiedrību un kultūras norisēm, kā arī darbošanās starptautiskā vidē palīdz attīstīt valodas prasmes.

I KNOW MY CITYBērnu vecums – 4 – 6 gadi

Projektā iesaistītās valstis: Rumānija (7 iestādes), Turcija (4), Lietuva (3), ZiemeļMaķedonija (2), Bulgārija (1), Latvija (1), Spānija (1).

Projekta mērķis – Izprast pilsētu nosaukumu, kurā dzīvo katrs bērns. Iepazīt kultūru, nozīmīgķās apskates vietas. Iepazīt citu projektā iesaisīto bērnu kultūru.

Bērni iepazīst savu pilsētu un tās ievērojamākās vietas. Fotografē, zīmē, veido burtus no dabas materiāliem, dodas apskatīt visas viņiem zināmās vietas, dalās ar iegūtajiem rezultātiem eTwinning platformā ar citiem projekta dalībniekiem.

Rezultātā bērni ir iepazinuši savu pilsētu un tās ievērojamākās apskates vietas. Spēj nosaukt objektus un vietas. Iepazinuši citu bērnu kultūru.

Projekta pedagogi – Baiba Riekstiņa, Ivita Segliņa

Projekta grupa – “Kamenītes” gr.

VIRTUĀLĀS TEĀTRA DIENASBērnu vecums 4-7 gadi

Projektā piedalās Daugavpils 12.PII, Olaines PII “Magonīte”, Rūjienas PII “Vārpiņa”

Projekta mērķis – sadarbībā ar citām pirmsskolām, bērni mācās cienoties par izrādes tematu; žanru; sagatavo teātra izrādei nepieciešamos rekvizītus; mācās sadarboties grupās, to iestudējot, izteikt savu viedokli par citu pirmsskolu sagatavotajām teātra izrādēm, dalās pieredzē par piedzīvoto.

Rezultātā nofilmētas 3 ēnu teātra izrādes. Bērniem un skolotājiem gūta pieredze eTwinning projektu izveidē, iegūti jauni kontakti, apgūta jaunā ESEP platforma.

Mūsu teātra izrāde: šeit

SPORTA SVĒTKI "PIEDZĪVOJUMS MEŽĀ"Projektā piedalās bērni no 4 -7 g.v.

Projektā iesaistītās iestādes: Ventspils PII “Eglīte”, Rēzeknes PII “Rūķītis”, Rūjienas PII “Vārpiņa”.

Projekta mērķis – Popularizēt sporta aktivitātes brīvā dabā, iepaz;istot meža dzīvnieku īpašības.

Katrs no dalībniekiem izlozē vienu meža dzīvnieku un iepazīstina izglītojamos art ā īpašībām. Izveido norādītajam dzīvniekam sporta aktivitāti.akatrs sadarbības partneris kopā ar bērniem realize šos sporta svētkus savā iestādē, apmainās ar video, kurus noskatās citi sadarbības partneri. Sadarbības partneri savā starpā apmainās ar diplomiem un medaļām.

Projektu realizējām mežā “Priedītes”. Mežā bērnus sagaidīja dažādi meža dzīvnieku tēli, kas ļāva arī bērniem iztēloties, ka ir meža dzīvnieki. Bērni izgāj kopīgi sporta aktivitātes, kas ļāva vairāk izprast meža dzīvnieku ikdienu, dzīvesveidu, paradumus.Bērniem prieks un gandarījums par kopīgi paveikto un interesanto sporta dienu. Pedagogi guva jaunu pieredzi jaunajā eTwinning platformā un ieguva jaunus sadarbības partnerus.

Projekta aktīvie pedagogi no PII “Vārpiņa” – Astra Pētersone, Elita Zeņķe

Grupa – “Cālīšu” gr.

ETWINNING PROJEKTS "VISTAS DZĪVES CIKLS”Pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā ir ļoti liela nozīme pētnieciskajai darbībai, jo bērns pēc dabas ir pētnieks. Bērna uzvedībā dominēja par visu jauno apkārtējā pasaulē, novērošanas spējas, vēlme eksperimentēt un gūt jaunus iespaidus un atklājumus. Projektā, 1 mēneša garumā, bērniem tiek piedāvāta pētnieciskā darbība, lai izzinātu dzīves ciklu, olas uzbūvi un tās nozīmes cilvēka dzīvē. Projekta laikā bērni izzinās vistas olu inkubācijas procesu (kuriem pieejams inkubators), pētīs olas un īsteno eksperimentus, izgatavos metodiskos materiālus, veiks izpētes darba analīzi un secinājumus.

Vairāk info: šeit.

Nacionālo eTwinning balvu 2022 nacionālo projektu kategorijā, kā arī skatītāju balvu ieguva Ciblas novada pašvaldības Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes projekts “Vistas dzīves cikls” (projekta iesniedzēja Kristīne Salīte), kas dibināts kopā Daugavpils 7. pirmsskolas iestādi (projekta vadītāja Valentīna Zinovjeva).

Bērni iepazina vistas olu inkubēšanas procesu, vēroja cāļa šķilšanos, pētīja olas, izzināja tās uzbūvi, saprata vistas nozīmīgumu cilvēka dzīvē, veica secinājumus. Kopā ar sadarbības partneriem vairākkārt tikās “Zoom” platformā, lai iepazītos, dziedātu kopīgu dziesmu, spēlētu spēles tiešsaistē “Nearpod” digitālajā rīkā un liktu interaktīvās puzles. Bērni veidoja vairākus mākslas darbus un tad piedalījās balsošanā izvēloties sev tīkamāko radošo darbu. Projekta noslēgumā tapa sadarbības partneru kopīgi veidota e-grāmata, kurā atrodas izglītojoša un jau bērniem izzināta informācija par vistas dzīvi.

Projektā piedalījās arī Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” (Agnese Sīkle), Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa” (Inese Ostrovska un Inga Fadejeva), Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” (Ivita Segliņa un Madara Jansone) un Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (Saiva Liepa).

Vairāk info: šeit.

Projektā radītā e-gramata: šeit.

NOSLĒDZIES PROJEKTS "MENTORINGS UN PROJEKTU VEIDOŠANA”2021.gada augustā, piedaloties eTwinning mācībās "Mentorings un projektu veidošana”, ieguvām ne tikai zināšanas par projektu vadīšanu, bet sākās darbs pie jauna projekta PII “Vārpiņa” “Bitītes” grupai kopā ar Pļavniekkalna sākumskolas 5.klasi. Tagad 2022.gada martā šis projekts ir noslēdzies un pieteikts eTwinning kvalitātes sertifikātam.

Projekts: “Koki”, kura mērķis pirmsskolniekiem - iepazīt tuvākajā apkārtnē augošo Latvijas koku uzbūvi, veidus, nosaukumus. Mācīties lietot planšetdatoru un datoru. Izspēlēt skolēnu veidoto spēli.
Sākumskolā - iepazīt koku veidus, nosaukumus un uzbūvi latviešu un angļu valodā, apgūt programmēšanas pamatus - izveidot datorspēli koku iepazīšanai latviešu un angļu valodās.

 Jaukas tikšanās Zoom platformā deva klātesamības sajūtu kopā ar Pļavniekkalna sākumskolas 5.klases skolniekiem. Kopīgi sadalījām uzdevumus pēc bērnu spējām. “Bitītes” bērni, apgūstot pirmās iemaņas fotografēšanā, ar planšetdatoriem devās pārgājienā, fotografēja un iepazina kokus tuvākajā apkārtnē. Nosūtīja fotogrāfijas skolēniem, kuri veidoja mācību spēli par koku uzbūvi un nosaukumiem latviešu un angļu valodās. Pirmskolēni un skolēni zīmēja kokus, tad sūtīja partneriem balsošanai par skaistāko darbu. Jauki bija mirkļi, kad projekta laikā radās jaunas idejas kopdarbam. Skolēni deva ideju, ka varētu uzrakstīt kopīgu pasaku. Tā “Bitītes” bērni izdomāja pasakas par koku sākumu, bet skolēni to turpināja. Testējot spēli “Bitītēm” radās ideja dot vārdu spēles galvenajam varonim – dinozauriņam. Tad nākamās Zoom tikšanās laikā skolēniem bija iespēja balsot par dinozauriņa vārdu.

Projekts pierādīja to, ka var būt veiksmīgi projekti skolēniem kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Darbs šajā projektā ir veicinājis gan skolēnu, gan pirmskolēnu sadarbības prasmju un digitālo prasmju pilnveidi, kā arī devis ieguldījumu pašvērtējuma paaugstināšanai.

22 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAŅEM “ETWINNING SKOLA” ATZINĪBAS ZĪMI UN EK PATEICĪBAS VĒSTULIOktobra beigās 22 Latvijas izglītības iestādes, kas aprīlī ieguva “eTwinning Skola” statusu, beidzot saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

22 Latvijas izglītības iestādes ir starp tām 2935 iestādēm visā Eiropā, kam eTwinning Centrālais atbalsta dienests šī gada aprīlī uz diviem gadiem piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību. Lasīt vairāk.

PROJEKTS “KOKI RUDENĪ”2019.gadā mūsu pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” sāka dalību nacionālajā projektā, sadarbojoties ar Salaspils pirmsskolas izglītības iestādi “Jāņtārpiņš”. Projektā iesaistījās “Spārīšu” grupa.

Par projektu - Koku pētīšana rudenī. Spēļu izgatavošana.

Mērķi:

Darba process:

 

Ievadaktivitāte:

Āra nodarbība- apzināt teritorijā esošos kokus ar actionbound vai ar orientēšanās spēļu palīdzību

1 - 2 nedēļās -

Apzināt kokus PII iestādes teritorijā

Pētīt koka uzbūvi

Apgūt koku nosaukumus

Rosināt bērnus izteikt viedokli par koku nosaukumiem balstoties uz personīgo pieredzi. Rosināt bērnus izteikt savu viedokli, analizēt, diskutēt, meklēt informāciju dažādos avotos

Apzināt kokus PII iestādes teritorijā

Apgūt koku nosaukumus

Pētīt koka uzbūvi

Dažādu spēļu izpēte

1 nedēļa

Izvērtēt un izpētīt dažādas spēles

Āra aktivitāšu laikā vērojam un pētām kokus - to uzbūvi, materiālus, ievācam dažādus materiālus

2 mēneši

Apzināt kokus PII iestādes teritorijā

Apgūt koku nosaukumus

Pētīt koka uzbūvi, koku lapu izmaiņas

Dažādu materiālu ievākšana

Galda spēļu izgatavošana

1 mēnesis

 Izgatavot spēli

 

Paredzamie rezultāti

 

Noslēguma aktivitāte: organizējam un piedalāmies svētkos (Ziemassvētki), kuru laikā izspēlējam saņemto spēli no partneriem.

 

Kā “Vārpiņa” Salaspils “Jāņtārpiņu” meklēja

 

Spārīšu grupas bērni meklēja , kur atrodas Salaspils. Salika puzli un “Jāņtārpiņa” bērnudārza nosaukumu.

Kā “Jāņtārpiņš” Rūjienas “Vārpiņu” meklēja

 

“Jāņtārpiņš” meklēja, kur mēs esam un cik tālu līdz mums. Un - viņi atrada!

Koku izpēte Rūjienas bērnudārzā

 

Oktobra vidū Spārīšu grupas bērni devās pētīt kokus bērnudārza teritorijā. Interesanti bija gan koku daudzveidība, gan tas, ka ļoti daudz lapu bija no kokiem, kas atrodas otrā pusē sētai. Bērni gan kokus pētīja, gan mērīja. Saskaitīt gan vēl neskaitīja. Salaspils “Jāņtārpiņš” darīja tieši to pašu savā teritorijā.

Kā Rūjienā spēlēja spēles ar lapu krāsām

 

Bērni meklēja lapas un dažādas virsmas uz kā uzlikt trafaretu un ieraudzīt krāsainu dzīvnieka siluetu. Interesanti vērot, cik dažādas idejas.

Rudens lapu darbi

 

Rotaļas ar lapām bērniem šķita interesantas, bet gribēja izveidot arī lapu tārpiņus, kā to darīja “Jāņtārpiņa” bērni. Lūk mūsu rezultāts!

Rudens lapu grābšana

 

Spēles ar lapām izspēlētas, lai varētu salasīt skaistas lapas bērni nogrābj vecās. Darba prieks neviltots!

Dodamies sūtīt dāvanu Salaspils “Jāņtārpiņam”.

Spārīšu grupas bērni dodas uz pastu, lai nosūtītu pašu gatavoto spēli draugiem Salaspils bērnu dārzā. Bērni ļoti daudz jautājumus uzdeva pastniecei. Noskaidroja kāpēc paciņa jāsver un kāpēc jālīmē markas. Pajautāja arī cik dienās vēstule nokļūs līdz adresātam. Bērni ar nepacietību gaidīs vēstuli no Salaspils dārziņa

Spēļu saņemšana

 

Neviltots prieks par dāvanas saņemšanu. “Spārīšu” bērni ļoti priecīgi par dāvanu Ziemassvētkos. Izspēlēja spēli un teica, ka ļoti patīk.

Kādi iespaidi par projektu?

Pārrunas ar bērniem par projektu - Kur piedalījāmies? Ko darījām? Kāpēc darījām? Kas patika visvairāk? Vai gribētu vēl piedalīties?

Rūjienas PII “Vārpiņa”  - “Spārīšu ” grupa

(Pierakstīts pēc bērnu vārdiem).

Paldies visiem bērniem un skolotājām par piedalīšanos projektā! Paldies par skaistajām idejām un jauniem iespaidiem. Paldies par pozitīvām emocijām. Bērni saka lielu paldies par foršo spēli, ko varēs spēlēt ne tiki iekštelpās, bet arī ārā. (Skolotājas - Ivita, Jana, Dace)

 

Salaspils PII “Jāņtārpiņš” – “Mārītes un “Zvaigznītes grupas”

 

(Pierakstīts pēc bērnu vārdiem!)

Visi bērni apgalvoja, ka labprāt gribētu satikties vai pa telefonu parunāties ar bērniem no Rūjienas. “Jāņtārpiņa” bērni teica, ka ir ļoti forši dzīvot Rūjienā, jo Rūjienā ražo saldē’jumu un to var ēst ļoti daudz!

“Mīļš paldies visiem bērniem, skolotājām par veiksmīgu sadarbību projekta ietvaros! Mums bija patiess prieks un lepnums, patiess gandarījums, ka mēs visi bijām kopā! Paldies par skaistajām bildēm un video! No sirds - Paldies!” (skolotājas Mārīte un Andra)

Projekts saņēma arī kvalitātes sertifikātu. To var apskatīt apbalvojumu sadaļā.


© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums