NOSLĒGUSIES PROJEKTA SKOLA2030 KONFERENCE "MŪSU SKOLA KATRAM BĒRNAM"Otrdien, 18.augustā, Ādažos, ar prezidenta pateicības vārdiem noslēdzās konference ,,Mūsu skola katram bērnam” ( ,,Skola 2030”), kur 100 pilotskolas triju gadu garumā aprobēja jauno mācību saturu un pilnveidoja tās ieviešanu gan pirmsskolās, gan skolās. Konferencē ar saviem pieredzes stāstiem apaļā galda diskusijās dalījās arī mūsu iestādes vadītāja un divas skolotājas.

Mums, kā vienai no pilotskolām, šis bija ļoti nozīmīgs posms. Bet ar apzinīgu un lielu atbildības sajūtu esam jauno pieeju ieviesuši ikdienas mācību procesā. Šo triju gadu garumā esam uzņēmuši ļoti daudz pedagogus no citām Latvijas pirmsskolām, lai dalītos pieredzē, sniegtu atbalstu un atbildētu uz viņu jautājumiem.

Projekts ir noslēdzies, bet darbs turpinās. Paldies visam iestādes kolektīvam, jo esam sapratuši, ka spēks ir komandā.

PEDAGOGI SAŅEM SKOLA2030 APLIECĪBAS PAR IESAISTĪŠANOS UN DALĪŠANOS PIEREDZĒthumb Pēdējās Skola2030 mācībās padziļinājām izpratni par diferencētu mācīšanos, sniedzām un saņēmām atgriezenisko saiti par komandas un iestādes darba apkopojumu projekta īstenošanas darbā, izvērtējām aizvadīto aprobācijas procesu, iezīmējām turpmākos plānus.

Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām.
Jaunajās vadlīnijās iestrādātos mācību satura un pieejas principus, kas dod iespēju bērniem pirmsskolā apgūt mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo prasmju pamatus, jau izmēģināja 25 pilotpirmsskolās Latvijā.

Viena no šim pirmsskolām bija arī MŪSU IESTĀDE. Par to saņēmām PATEICĪBU, par sadarbību, dalīšanos pieredzē un pozitīvu iekļaujošās izglītības procesu.
Apliecības saņēma 7 iestādes pedagogi: Marita Kļaviņa, Una Leitlande, Sanita Virse, Anita Poga, Inta Majore, Linda Lejasmeijere, Laila Virse.

Paldies mūsu pilotskolas komandai, pārējiem iestādes darbiniekiem , bērniem un viņu vecākiem.

PEDAGOGI PIEDALĀS KONFERENCĒ "DARBOJOS, IZZINU - MĀCOS AR PRIEKU!"2019.gada 14.martā Valmierā notika Skola 2030 konference "Darbojos, izzinu-mācos ar prieku!" par mācību saturu un pieeju pirmsskolas izglītībā. Konferencē ar savu pieredzi dalījās arī mūsu iestāde, jo mēs esam viena 100 pilotskolām, kura divus gadus aprobēja jauno mācību saturu.

Pieredzes darbnīcu ,,Dienas mācību procesa plānošana un vadīšana” vadīja pirmsskolas skolotāja Laila Virse un vadītājas vietniece izglītības jomā Marita Kļaviņa. Bet ar pieredzes stendu citus pedagogus iepazīstināja skolotāja Inta Majore un Anita Poga.

PILOTSKOLU SATURA IEVIEŠANĀ - ZINĀŠANU NODOŠANA UN DARBOŠANĀS PA MĀCĪBU CENTRIŅIEMRūjienas pilsētas SPII "Vārpiņa" ir viena no pilotskolām jaunā mācību satura ieviešanai izglītības sistēmā. Mūsu SPII "Vārpiņas” darba grupa četras dienas apguva zināšanas kā strādāt ar bērniem, pielietojot jaunās kompetences mācību procesā. Un, lai īstenotu šo pieeju, "Vārpiņā" jau notiek pārmaiņas.

Piektajā oktobrī darba grupa savas zināšanas nodeva pārējiem pedagogiem, kuri "pārvērtās" par bērniem un apguva prasmi darboties, sadarboties, pielietot domāšanu un radošumu dotajos uzdevumos. Un pirmais uzdevums, kas tika dots - sakārtot grupu telpas, kurām ir jābūt daudzfunkcionālām.

Attēlos redzams kā notiek apmācība - zināšanu nodošana un darbošanās pa centriņiem.


Pedagogi jau ir sākuši aktīvi strādāt. Katra grupas telpa tiek sakārtota pa mācību centriņiem, lai bērni paši varētu radoši darboties. Mainās pedagogu pieeja un bērniem ir interesanti.

Darba grupa turpinās doties vēl uz mācībām, bet jau tagad tiek sniegts atbalsts un konsultācijas pedagoģiskās prakses pilnveidei.


© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums