EKOSKOLAS 2021-2022 TĒMA: ENERĢIJAthumb

Visām dzīva organisma funkcijām (augšana, kustības, vairošanās u. c.) nepieciešama enerģija. Enerģiju, ko Zeme saņem no Saules, uztver un pārveido dzīvie organismi; no tās veidojušies arī senie dabas resursi, ko uzskata par neatjaunojamiem, – nafta, akmeņogles un kūdra. Šī enerģija nekur nepazūd, tikai pāriet no vienas formas citā. Enerģija darbina daudzas ierīces, ko lietojam ikdienā, tā ļauj apgaismot un sildīt mājokli, palīdz pagatavot ēdienu,pārvietoties no vienas vietas uz otru,sazināties,lietot modernās tehnoloģijas,ražot nepieciešamās preces. Patiesību sakot, cilvēce ir kļuvusi ļoti atkarīga no tehnoloģijām, ko darbina dažādi enerģijas veidi, – tik ļoti atkarīga, ka bez tām ierastā ikdienas dzīve burtiski apstājas.

Ekoskolas mērķi:

Mācību mērķi

Skolēni var:

Izglītības iestādes mērķi Ekoskolas ietvaros:

  1. Izglītot bērnus, vecākus, darbiniekus mācību gada garumā par vienu no enerģijas veidiem elektrību – tās veidiem, resursiem, iespējām taupīt:

1.1. Sadarbībā ar vecākiem noskaidrot 3 visbiežāk izmantojamās elektroierīces mājās – izstrādāt priekšlikumus elektrības taupīšanai, sadarbībā ar pedagogiem.

1.2. Bērniem būs lielāks, plašāks priekšstats par elektrības veidiem, taupīšanas iespējām, visas grupas 100% būs veikušas izglītojošās aktivitātes par šo tēmu, atbilstoši bērnu vecumam.

1.3. Darbinieku rīcība iestādē un mājās būs atbildīgāka, izpratnē balstīta.

  1. Panākt, lai darbinieki regulārāk rūpīgi izslēdz nevajadzīgās elektroierīces:

2.1. Bērni būs skolotāji saviem pedagogiem, sagatavojot aicinājumus un uzraugot, lai gaismas tiek izslēgtas katru reizi, izejot vai ienākot iestādē, iesaistīsies “Mārīšu”, “Kamenīšu”, “Bitīšu” un “Spārīšu” grupas.

  1. Celt darbinieku izpratni par energoefektivitātes monitoringu, tā rezultātiem ar mērķi celt katra atbildības līmeni:

3.1. Darbinieki būs motivētāki un ar lielāku izpratni par komforta temperatūru, nekavējoties reaģēs, ja nepieciešamas izmaiņas telpas temperatūrā, Ekopadome 100% izpratīs situāciju iestādē un skaidros to kolēģiem

3.2. Iestādē nebūs aizmirsta neizslēgta apgaismojuma 99 procentos gadījumu.

Septembris

Eko padomes sanāksme.

Vides novērtējuma veikšana.

Bērnu ekopadomes izveide. Aktīvi iesaistās divas sagatavošanas grupas bērni. Pandēmijas dēļ izpaliek kopīgas tikšanās, bet uzdevumus uzticējām veikt visiem ekopadomes bērniem.

Vides novērtējuma analīze un rezultāts. Ekopadoems locekļi, ja nepieciešams iebilst vai papildina vides novērtējuma kopsavilkumu. Kopīgi veidojas Rīcības plāns.

2021./22.m.g.tēma – Enerģija.

Oktobris

Vides Kodeksa izveide No vairākiem iesniegtajiem kodeksa variantiem, tiek nobalsots visvairāk par:"Esi prātīgs, taupi enerģiju - tā ir vērtība!"

Iepazīstināšana ar gada tēmu un rīcības plānu. Mazajā ekosapulcē pedagogi kopīgi izrunā visas rīcības plāna daļas un saliek tās pa mēnešiem.

Mācību ekskursija pie saules baterijām. Sagatavošanas grupa iepazīst saules baterijas. Pedagogs izstāsta bērniem saprotamiem vārdiem, ka no šīm baterijām rodas elektrība. Bērni pamana, ka baterijas ir izvietotas arī uz bērnudārza jumta. Foto pievienojam ekodēlim.

Aptauja bērniem - Kas ir enerģija? Kur rodas enerģija? Bērnu ekopadome apkopotās atbildes vizualizē. Atbildes ir ļoti dažādas un liek mazliet izmainīt ekoskolas rīcības plānu, nepazaudējot galvenos mērķus un uzdevumus.

Gatavojām atgādnes par Elektroenerģijas taupīšanu. Iestādē pie katra elektrības slēdža ir atgādne. Bērnu ekopadomes dalībnieki uzmana, lai nekur nepazustu atgādnes, ja pazūd, tad pieliek jaunu.

Novembris

Aptaujas vecākiem par enerģijas lietošanas paradumiem ģimenē izstrādāšana, izplatīšana, rezultātu apkopojums.

Pārgājiens uz Apkures māju. Bērni iepazina Apkures māju. Bija iespēja ieiet arī iekšā un pētīt kā notiek. Pārsteidz fakts, ka visu dara robots un iekštelpas Apkures mājā bija ļoti vēsas. Uzzinājām, kā iegūst siltuma enerģiju un kā to aprēķina.

Rīcības dienas. Uz ielas satiktie cilvēki bija ļoti atsaucīgi un ar lielu interesi uzklausīja bērnu ieteikumus taupīt enerģiju. Uzslavas no satiktajiem par laba darba veikšanu un novēlējumi - turpināt tikpat aktīvi darboties tālāk!

Decembris

Pētījums:"Elektroierīces manā ģimenē" Noskaidrotas elektroierīces, kuras izmanto visbiežāk - Leduskapis, mobilais telefons, veļasmašīna, TV un tējkanna.

Akcija darbiniekiem - Izslēdz gaismu, ja nav nepieciešama! Elektroierīces un gaismas ir 95% izslēgtas, ja nav nepieciešamība lietot.

Lukturīšu diena iestādē. Interesanta diena, izskaidroti bateriju lietošanas noteikumi un bateriju ietekme uz vidi. Atzinība no vecākiem un pedagogiem par aizraujošu un bērniem interesantu dienu.

Siltuma taupīšana iestādē brīvdienās. Bērni uzzināja, ka siltumu var regulēt un ietaupīt.

thumb

Janvāris

Elektrodrošības nodarbība 5- 6 gadīgajiem. Bērni aiznesa informāciju uz māju. Katrā mājā ir brīdinājuma zīmes pie kontaktligzdas.

Izstrādāt ieteikumus enerģijas taupīšanai. Apkopojot rezultātus ieguvām ieteikumus, kurus atspoguļojām enerģijas bukletā.

Akcija iestādē - Izmanto abas papīra puses - taupi enerģiju! Tika ietaupīts vairāk papīrs, pievērsta darbinieku uzmanība uz resursu taupīšanu, lai gan arī līdz šim iestādē papīra resursi tiek lietoti saprātīgi.

Februāris

Silto džemperu diena. Secinājums, nedēļu pavadījām Silto džemperu dienās - lielāks iespaids uz apkārtējo sabiedrību bija vienas dienas akcijai, taču siltuma enerģija tika ietaupīta vairāk nedēļas akcijā.

Izveidot bukletu par enerģijas taupīšanu. Bērni ieguvuši vairāk zināšanas par elektrību - īpaši par tās taupīšanu 5 visvairāk izmantojamiem sadzīves priekšmetiem. Tie apkopoti bukletā ar bērnu zīmējumiem.

Marts

Pasaules ūdens diena - eksperimentu diena. Bērnu zināšanas par ūdeni un veidu kā iegūst enerģiju no tā. Foto galerija instagram un facebook “storijā”. Galerijās.

Āra nodarbība - eksperiments ar vēja enerģiju! Pozitīva atgriezeniskā saite no vecākiem un bērniem. Bērni informāciju par interesanto nodarbību aiznes uz māju un tālāk izglīto vecākus.

Zīmējumu konkurs - Enerģija. Rezultātā ieguvām dažādus zīmējumus ar HES, vēja ģeneratoriem, saulesbaterijām, apkuri. Pietrūka tikai biogāzes. Laba sadarbība ar bērnu vecākiem.

Aprīlis

Mācību ekskursija uz maziem HES, vēja ģeneratoriem, saules baterijām - sadarbībā ar vecākiem. Ieguvām dažādu HES foto, kuros paviesojās bērni. Bērni par savu ekskursiju pastāstīja citiem grupas biedriem un pedagogiem. Atspoguļojām foto savos sociālajos tīklos.

Bojāto elektroierīču nodošana. Veicot iestādes elektroierīču apkopojumu, šogad iestādē nav bojātu elektroierīču.

Ko Tu zini par enerģiju? - krustvārdu mīklu gatavošana. Tapa 10 krustvārdu mīklas, kuras izmantojām Ekoskolas gada noslēguma pasākumā.

Maijs

Āra nodarbības - saules enerģija. Bērnu zināšanas par saules enerģiju, prasme pateikt, kur atrodas tuvākās saules baterijas(iestādei uz jumta).

Āra nodarbība - Ekoskolas gada noslēgums. Vecāku pārsteigums, cik zinoši ir viņu bērni enerģijas jomā. Pasākums izdevies 100%. Bērni droši prot atbildēt uz vecāku jautājumiem par enerģiju. Atrisinātas visas krustvārdu mīklas.

Aktivitātes ārpus gada tēmas –

Atkritumi - ZAAO "Dārgumu medības" - zeķes dzīve pazemē."(Kamenīšu grupā)(Ieguvām 3vietu konkursā). "Dabai labu darīt" - makulatūras un PET pudeļu vākšana un nodošana otrreizējai pārstradei. Dalība Cūkmena programmā, iesniegts saraksts Lielajai talkai ar atkritumu atrašanās vietām pašvaldībai.

Bioloģiskā daudzveidība - kukaiņu mājas labiekārtošana, otras komposta kaudzes izveide. Eksperiments ar neskartās dabas stūri - mazu daļu rudenī nopļāvām, lai pavasarī vērotu,kā atšķiras regulāri pļauta zālīte no tādas , kas vairākus gadus netika pļauta. Uzcelta mini siltumnīca, izvietotas kukaiņu atpazīšanas kartītes neskartajā dabas stūrītī.

Mežs - iesētas priedes no Skābekļa pakas (dāvana Cūkmena programmā no Latvijas Valsts Mežiem).

Ūdens- Atrisināta notekūdeņu problēma, salabotas trubas zem zemes, ierīkots "mākoņūdens" lietusūdeņu savākšanas trauks.

Skolas vide un apkārtne - gandrīz pabeigts apkārtnes projekts ar bērnu laukumu labiekārtošanu un apstādījumu veidošanu.

Transports - rīkotas transporta diens, lai gan šogad pavasarī laikapstākļi veicināja auto izmantošanu biežāk, kā pagājušajā gadā.

Vide un veselīgs dzīvesveids - dažādi pārgājieni rudenī un pavasarī. Sporta dienu pasākumi.

Klimats - dažādas vides dienas akcijas, kurās centāmies iesaistīties.


Paldies visiem, kuri palīdzēja īstenot Enerģijas tēmu šajā mācību gadā.

šis mācību gads bijā kā izaicinājums. Ekoskolas tēma diezgan sarežģīta bērnudārzam, bet interesanta. Izdarījām visu ko vien varējām iedomāties, kā šo tēmu realizēt jēgpilni. Priecēja bērnu zināšanas enerģijas jomā mācību gada beigās. Neiztikām arī bez kurioziem.

Īpaši paldies vecākiem, kas atbalstīja visas aktivitātes un centās tās turpināt arī ikdienā.

Nākamajā mācību gadā ceru uz lielāku tikšanos klātienē.

-Saulainu vasaru vēlot - ekoskolas koordinatore Ivita.

EKOSKOLAS 2020-2021 TĒMA: TRANSPORTSthumb

Transports un ar to saistītās problēmas pirmsskolas audzēkņus ietekmē tieši – tas ir ne tikai attālums līdz iestādei, bet arī drošība uz ceļiem, transportlīdzekļu izmantošanas ietekme uz veselību. Veicot vides novērtējumu septembrī sapratām , ka šogad mēs PII “Vārpiņa” padziļināti pievērsīsim uzmanību Transporta jautājumiem.

EKOSKOLAS MĒRĶI

MĀCĪBU MĒRĶI - SKOLĒNI VAR:

(Protams - visus šos mērķus un uzdevumus pielāgojam bērnu vecumposmam.)

SEPTEMBRIS

OKTOBRIS

NOVEMBRIS

DECEMBRIS

JANVĀRIS

FEBRUĀRIS

MARTS

APRĪLIS

MAIJS/JŪNIJS

AKTIVITĀTES ĀRPUS GADA TĒMAS


Paldies visiem, kas aktīvi atbalstīja idejas, kas aktīvi piedāvāja idejas, kā īstenot Transporta tēmu šajā mācību gadā.

Šajā mācību gadā mācījos procesā, kā pilnveidot Ekoskolas projektu iestādē un kā tajā darboties. Nezinu vai izdevās uz visiem 100%, bet esmu pārliecināta, ka arvien vairāk mēs pievēršamies vides izglītībai ne tikai tāpēc, ka vajag, bet arī tāpēc, ka pašiem patīk.

Īpaši paldies vecākiem, kas atbalstīja visas aktivitātes un centās tās turpināt arī ikdienā.

Nākamajā mācību gadā redzu vēl iespējas, kur varēsim pilnveidot Ekoskolas projektu iestādē.

-Jauku vasaru vēlot - ekoskolas koordinatore Ivita


EKOSKOLAS 2019-2020 TĒMA: VIDE UN APKĀRTNE


SEPTEMBRIS:

KARTUPELIS IZAUG PAGALMĀ

Katri grupai bija savs mazdārziņš, kurā auga dažādu šķirņu kartupeļi. Tos novācām, skaitījām, svērām, vārījām, degustējām. Balsojām par gardāko kartupeļu šķirni - "Magdalēna".

SAMTEŅU SĒKLU NOVĀKŠANA, SAGATAVOŠANA NĀKOŠAJAM GADAM

EKOPADOMES APSPRIEDES. VIDES IZVĒRTĒŠANA, DARBĪBAS PLĀNI

RUDENS ĀRA NODARBĪBAS UN SPĒLES

OKTOBRIS

PUTRAS NEDĒĻA "MAMM, KUR LIELĀ KAROTE?"

MEŽA DIENAS ENDZELES MUIŽĀ

Endzeles muižas taka tika apzaļumota ar dažāda veida ceriņiem. Pēc lielā darba ekskursija pa muižas parku, kur aug valriekstu koks ar bagātīgu riekstu ražu.

DECEMBRIS

ZIEMASSVĒTKU LAIKS - DĀVINĀŠANAS PRIEKS!

Jau 4.gadu iestādē ir šī tradīcija, kur bērni sadarbībā ar vecākiem gatavo dāvanas, lai pārsteigtu Rūjienas iedzīvotājus.

FEBRUĀRIS

PIEDALĪJĀMIES SIA "ZAAO" PET PUDEĻU UN MAKALATŪRAS VĀKŠANAS AKCIJĀ

Paldies visiem, kas iesaistījās. Kopā savācām 21m3 PET pudeles un 600kg makulatūras.

APRĪLIS

"MĀRĪTES" GRUPIŅA PIEDALĪJĀS SIA "ZAAO" AKCIJĀ "CIK ILGĀ LAIKĀ IZAUG TAVI SALĀTI"

IESTĀDES LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA NO KOKA PALETĒM "ĀRA VIRTUVE"

IESTĀDES LAUKUMĀ IZVEIDOTS MĀCĪBU LAUKUMS "NESKARTĀS DABAS VIETA", KURU PAPILDINA KUKAIŅU MĀJA

ESAM IZVEIDOJUŠI MAZDĀRZIŅUS MAISOS

ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA "LAPU DIENA"

EKOSKOLAS 2018-2019 TĒMA: ŪDENS


DAŽĀDI EKSPERIMENTI UN PĒTĪJUMI PAR ŪDENI:

BĒRNU VEIDOTS BUKLETS PAR ŪDENS TĒMU:

EKODĒLIS:

KARTUPELIS IENĀK MŪSU PAGALMĀ:

MŪSU MAZDĀRZIŅŠ SAZAĻOJIS:

PĀRGĀJIENI, EKSPEDĪCIJAS:

ROTAĻAS AR ŪDENI:

SADARBĪBĀ AR VECĀKIEM NONĀKAM PIE KOPĪGA SECINĀJUMA PAR ŪDENS TAUPĪŠANU:

SKANOŠĀ SIENA:

ŪDENS CIKLS:

ZAĻAS PALODZES:

ZIEMASSVĒTKOS IZMATOJAM OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDES MATERIĀLU:

DECEMBRĪ BĒRNI EKOSKOLAS IETVAROS IESAISTĀS LABDARĪBAS AKCIJĀS


No 3.-7.decembrim bērnudārzā valdīja liela rosība - darbojās Rūķu darbnīcas, kur tapa dažādas dāvanas. Vecāko grupiņu bērni dāvaniņas gatavoja paši, bet mazākie bērni to darīja kopā ar vecākiem, lai varētu doties iepriecināt ļaudis Rūjienas ielās.

Šī ir kā tradīcija , kas tiek realizēta Eko programmas ietvaros. Labdarības akcijā piedalījās bērni no 9 grupiņām.14.SEPTEMBRĪ EKOSKOLAS APBALVOŠANAS PASĀKUMĀ TIKSIES AR STRAPTAUTISKAJIEM PARTNERIEM


Piektdien, 14.septembrī, pulksten 10.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Šogad skolas uzrunās un pirmos Zaļos karogus pasniegs pasaules vadošās vides izglītības un ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) vadītāji no Dānijas.Kopā 135 Ekoskolas saņems starptautisko Zaļā karoga balvu un vēl 56 – Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu. Par aktīvu darbu vides izglītībā un apkārtējās vides aizsardzībā 20 skolas, kuras prestižo Zaļā karoga apbalvojumu saņems pirmo reizi, sveiks FEE International vadītājs Daniels Šafers (Daniel Schaffer) un Starptautiskās Ekoskolu programmas koordinatore Nikola Andreu (Nicole Andreou). Skolas uzrunās arī Vides izglītības fonda pārstāvji un daži Ekoskolu nacionālās žūrijas pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Vides izglītotāju asociācijas, Ekodizaina kompetences centra un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Par pasākuma gaisotni savukārt rūpēsies atraktīvais pasākuma vadītājs Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens. Apbalvošanas ceremonijas pirmajā daļā skolām būs iespēja iepazīsies arī ar Ekoskolu programmas aktualitātēm šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā Pasaules lielākajā mācību stundā.

Pasākuma otrajā daļā no plkst. 13.00 Ekoskolas tiksies ar organizācijas Foundation for Environmental Education delegātiem no vairāk nekā 60 pasaules valstīm. Vienojoties kopīgās aktivitātēs, Latvijas Ekoskolas un valstu delegāti dalīsies pārdomās par mūsu planētas nākotni un katra ieguldījumu tās ilgtspējīgā attīstībā. Šī tikšanās mērķis ir prezentēt Ekoskolu programmas pārstāvību Latvijā, un vienlaikus tā kalpos arī kā apliecinājums mūsu Ekoskolām par to aktīvā darba un iniciatīvu vērtību globālā kontekstā.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau sešpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 51 000 skolu. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv

Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau septīto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018.gadā" ietvaros.

EKOSKOLAS 2017-2018 TĒMA: ATKRITUMI


SEPTEMBRIS

KOKU STĀDĪŠANA

Meža dienu ietvaros piektdien, 20.septembrī, sagatavošanas grupa “Bitītes” pievienojās stādījumu atjaunošanas talkā Ternejas parkā.

Pasākumu atbalsta Meža attīstības fonds un Rūjienas novada pašvaldība.

ĶIRBIS IENĀK PAGALMĀ

Šajā mācību gadā piedalījāmies Rūjienas novada akcijā “Ķirbis ienāk pagalmā”

ĶIRBJU IZSTĀDE

RUDENS – ĀBOLU LAIKS

Kas tie tādi draiskulīši,

Ābeļziedus notraukuši,

Paši, zaros sakāpuši,

Vienā kājā karājas? /Āboli/

Vēlējāmies uzzināt, ko no āboliem var pagatavot. Tāpēc ķērāmies pie darba un izcepām ļoti gardu ābolu kūku un ne tikai…


OKTOBRIS

IZVEIDO KOMPOSTKAUDZI

TIEK IESTĀDĪTAS SĪPOLPUĶES

Kad ķirbju raža novākta, iestādes mazdārziņi ir gatavu atkal savu darbu. Tiek stādītas sīpolpuķes – tulpes un dažādi krokusi.

DABAS NODARBĪBAS

Bērniem piemīt pārsteidzoša spēja pilnībā iegrimt tajā, ko viņi vēro. Mazais labāk izprot notiekošo nevis, klausoties stāstos par dabu, bet gan, saplūstot ar to.

Bērni reti, kad aizmirst pieredzi, ko sniedz tieša saskare ar dabu.

EKODĒĻU IZVEIDOŠANA

Kādu pasauli mēs redzam un kādu mēs to vēlamies redzēt? Pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai un otrreizējās pārstrādes nozīmei.

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA


NOVEMBRIS

EKSKURSIJA UZ ZAAO EKO LAUKUMU

ZAAO EKO laukumā atkritumu savākšanas sistēmu;

Atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto institūciju atbildību;

Šķirošanas iespējām iedzīvotājiem ZAAO darbības reģionā.

CIEMOS SKUDRA URDA

16. oktobrī Rūjienas SPII „Vārpiņa” viesojās Daibes mežā dzimusī Skudra Urda. Viņa tikās ar 5.,6. gadīgajiem bērniem, lai novadītu vides mācību stundu par tēmu „Papīrs”.

Kāpēc tas ir jātaupa? Kas notiek ar mežu? Kā pašiem pagatavot papīru.


DECEMBRIS

PEDAGOGU GATAVOTĀS SPĒLES BĒRNIEM

Ziemassvētki pārsteiguma laiks.

Šī ir tradīcija, kura sagādā svētku sajūtu ne tikai ģimenēm, bet arī mums pašiem, jo varam redzēt, cik lielu prieku tas sniedz gan dāvanu saņēmējiem, gan arī tiem, kas tās gatavojuši.

Pateicamies visiem, kuri gatavoja šo pārsteigumu un bija iesaistīti Ziemassvētku pārsteigumā.

ADVENTES VAINAGA ROTĀJUMI NO PLASTMASAS

Autors: Anita Poga.


JANVĀRIS

“JAUTRĀS PĀRVĒRTĪBAS”

Rotaļlietu pagatavošanai var izmantot izlietotu visa veida iepakojumus. Tieši tāda rotaļlietu izstāde ir tapusi bērnudārzā.


FEBRUĀRIS

BARO PUTNIŅUS

Mēs esam dabas mīļotāji un tie, kuriem vienkārši patīk palīdzēt putniņiem, kad ir auksti un sniega kārta sedz lielāko zemes daļu.

TIEK VĀKTA MAKULATŪRA

ZAAO vides projekta organizētos konkursos! otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt” vāca makulatūru. savākts par 46 t makulatūras vairāk un izglābti par 322 kokiem vairāk.

SVEČTURI NO METĀLA


MARTS

ROTĀJUMI NO OTRREIZĒJĀ MATERIĀLA

PLASTMASAS KORĶU SPĒLES

SĒJAM, STĀDAM, AUDZĒJAM, DEGUSTĒJAM

Ierīko uz palodzēm mazos dārziņus, kurā aug veselīgi zaļumi un mazdārziņu karaļi – gurķi. Dažādas puķes, kuras rotās vasarā iestādes laukumu.


APRĪLIS

PĀRGĀJIENS "PRETĪ PAVASARIM"

Pārgājienā “Pretī pavasarim” demonstrējām Eko modes skati:

Tērps no dabas materiāliem, Tērps no papīra, Tērps no metāla, Rotas no stikla, Tērps no plastmasas.


MAIJS

SKAŅU SIENA

Bērniem ir iespēja muzikāli izpausties…© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"